لوگو مرکز تصویربرداری دکتر شاکری

برای دریافت اطلاعیه های مرکز تصویر برداری شماره خود را بنویسید

با وارد کردن شماره خود، مرکز تصویر برداری برای هرگونه تغییر در ساعات و یا خدمات به شما پیامک ارسال مینماید

دریافت جواب آزمایش آنلاین

برای مشاهده جواب آزمایش بر مشاهده کلیک کنید