ســونــوگــرافــی هــای تخصصی بــارداری در مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

پـزشـک بـا تـجـربـه در خـدمـات مـا

ســونــوگــرافــی هــای بــارداری

سونوگرافی های لازم در بارداری به پزشک کمک می‌کنند تا از سلامت یا مشکلات احتمالی جنین یا مادر در حاملگی، آگاهی پیدا کند.

سونو nt

سونوگرافی nt

رادیوگراف پانورامیک یک اسکنر پانورامیک ایکس ری دندانپزشکی از فک بالا و پایین می‌باشد. این نوع رادیوگرافی تصویری دو بعدی از یک نیم دایره را از یک گوش به گوش دیگر نشان می‌دهد

سونو تعیین جنسیت

سونوگرافی تعیین جنسیت

سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan (CT scan یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است

سونو سه بعدی

سونوگرافی سه و چهار بعدی

تست سنجش تراکم استخوان تعیین کننده آن است که آیا افراد دارای پوکی استخوان هستند؟ علاوه بر آن در تشخیص اختلالات ناشی از شکستگی استخوان ها و احتمال شکستگی در آنها قابل استفاده است.

سونو آنومالی

سونوگرافی آنومالی

رادیوگراف پانورامیک یک اسکنر پانورامیک ایکس ری دندانپزشکی از فک بالا و پایین می‌باشد. این نوع رادیوگرافی تصویری دو بعدی از یک نیم دایره را از یک گوش به گوش دیگر نشان می‌دهد

سونو ساده جنین

سونوگرافی ساده جنین

سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan (CT scan یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است

بیوفیزیکال پروفایل

سونوگرافی بیوفیزیکال

تست سنجش تراکم استخوان تعیین کننده آن است که آیا افراد دارای پوکی استخوان هستند؟ علاوه بر آن در تشخیص اختلالات ناشی از شکستگی استخوان ها و احتمال شکستگی در آنها قابل استفاده است.

سونو داپلر

سونوگرافی داپلر

رادیوگراف پانورامیک یک اسکنر پانورامیک ایکس ری دندانپزشکی از فک بالا و پایین می‌باشد. این نوع رادیوگرافی تصویری دو بعدی از یک نیم دایره را از یک گوش به گوش دیگر نشان می‌دهد

اکوکاردیوگرافی قلب جنین

سونوگرافی قلب جنین

سی تی اسکن یا توموگرافی کامپیوتری (Computed Tomography scan (CT scan یکی از روش های پیشرفته تصویربرداری پزشکی است

سونو سه بعدی

سونوگرافی بررسی جنین

تست سنجش تراکم استخوان تعیین کننده آن است که آیا افراد دارای پوکی استخوان هستند؟ علاوه بر آن در تشخیص اختلالات ناشی از شکستگی استخوان ها و احتمال شکستگی در آنها قابل استفاده است.