مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی آنومالی