مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

آزمایش دابل مارکر

آزمایش دابل مارکر

موضوعات گفته شده در این محتوا

آزمایش دابل مارکر

با پیشرفت علم پزشکی تست هایی ابداع شده است که میتوان به سلامت جنین داخل رحم پی برد و آسوده خاطر از مراحل بارداری و اتفاقات زمان زایما بود.

تسهتای تشخیصی از این دست فقط میتوانند احتمال وجود یک سندرم یا یک بیماری را با درصدهایی از خطا  بیان کنند و تا هشتاد درصد اطمینان به والدین بدهند. آنالیز و بررسی و اعلام نتایج این تستها بر عهنده پزشک متخصص است. در اوایل سالهای دهه هشتاد قرن بیستم دانشمندان پی بردند که با سنجش میزان هورمونی بنام (Alpha Feto Protein, AFP) به معنای پروتئین جنینی آلفا در خون مادر، می توانندبرخی از بیماریها را تشخیص دهند. بعدها با اندازه گیری نوعی هورمون به نام گونادوتروپین جفتی انسانی  به پروتئین جنینی آلفا اضافه شد و دقت آن بالاتر رفت و بخاطر دو هورمون  به آن دابل مارکر یا نشانگان دوگانه اطلاق شد.

بعد ها با شناسایی هورمون سومی بنام استریول و اینهیبین آ (Inhibin A) به ان آزمایشها تریپل مارکر و کواد مارکر به معنای نشانگان سه تایی و چه رتایی اطلاق شد که از دقت بالاتری برخوردارند.

کلمات کلیدی:

دابل مارکر

آزمایش دابل مارکر