عکس جنین دوازده هفته

عکس جنین دوازده هفته به صورت شماتیک و تصاویر سونوگرافی در زیر موجود است. در هفته 12 بارداری وزن تقریبی جنین 15 گرم و طول پیکر او 5 سانتی متر است. از نظر قیاس اندازه یک لیموترش میباشد. اندازه سر جنین در این هفته یک سوم پیکر اوست. چشم از دو طرف سر به سوی مرکز سر حرکت کرده و گوشها در محل درست خود قرار میگیرند.
عکس جنین دوازده هفته

موضوعات گفته شده در این محتوا

عکس جنین دوازده هفته

وضعیت جنین در هفته  12 بارداری

عکس جنین دوازده هفته به صورت شماتیک و تصاویر سونوگرافی در زیر موجود است. در هفته 12 بارداری وزن تقریبی جنین 15 گرم و طول پیکر او 5 سانتی متر است. از نظر قیاس اندازه یک لیموترش میباشد. اندازه سر جنین در این هفته یک سوم پیکر اوست. چشم از دو طرف سر به سوی مرکز سر حرکت کرده و گوشها در محل درست خود قرار میگیرند. سلول های عصبی به سرعت در حال زیاد شدن است، کلیه ها در مثانه ادرار جمع آوری کرده و سیستم عصبی در حال رشد و کامل شدن است.

در این هفته سونوگرافی NT میتواند اجام شود. این سونوگرافی از هفته 11 تا 13 هفته و 6 روز قابل انجام است. و از نظر بررسی ناهنجاری هعای احتمال ی نوزاد مانند سندروم دارای اهمیت فراوانی است. 

عکس سونوگرافی جنین 12 هفته
عکس سونوگرافی جنین 12 هفته

مطالعه بیشتر

در مورد سونو گرافی NT  و هفته 12 بارداری، مقالات بعدی را مطالعه کنید.

http://www.shakeri.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/http://www.shakeri.ir/%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-nt-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86/