کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.
کولونوسکوپی

موضوعات گفته شده در این محتوا

سی تی اسکن کولونوسکوپی چیست؟

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند. حین آزمایش، لوله کوچکی با فاصله کم به داخل رکتوم وارد می شود تا به منظور تورم آن گازی وارد رکتوم کند، در این حال، تصاویر CT از کولون (روده بزرگ) و رکتوم (راست روده) گرفته می شود.

مهم ترین دلیل انجام کولونوگرافیCT ، غربالگری پولیپ ها یا سرطان روده بزرگ است. پولیپ ها تومورهایی هستند که از پوشش داخلی روده بوجود می آیند. تعداد بسیار کمی از این پولیپ ها ممکن است رشد کرده و به سرطان تبدیل شوند. هدف از غربالگری با کولونوگرافیCT ، مشاهده این تومورها در مراحل اولیه آنهاست، به طوری که می توان آن ها را قبل از، پیدا کردن فرصتی برای پیشرفت سرطان از بین برد.