سونوگرافی های بارداری

سونوگرافی های بارداری برای کنترل سلامت مادر و جنین انجام میشوند و شامل دو دسته هستند. سونوگرافی های معمول یا الزامی و سونوگرافی های تکمیلی که با نظر پزشک انجام میشود.