سونوگرافی بررسی بارداری

سونوگرافی بررسی بارداری اولین سونوگرافی دوران بارداری است که با هدف تشخیص ساک حاملگی انجام میشود. بررسی احتمال بارداری خارج از رحم یا بارداری مولار ذز این سونوگرافی انجام میشود. این سونوگرافی دو یا سه هفته بعد از عقب افتادن عادت ماهانه انجام میشود.