مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

تفسیر سونو 32 هفتگی به عهده پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی میباشد. هرگونه برداشت شخصی از نتیجه سونوگرافی میتواند بیمار را دجار اشتباهات خطرناکی کند.

آوریل 13, 2019
تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته

تفسیر سونوگرافی 32 هفته و تشخیص آن به عهده پزشک متخصص سونوگرافیست و تصمیم با پزشک متخصص زنان میباشد. در این جنین حدود 43.2 سانتی متراست.