مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

عکس رنگی از رحم به کمک اشعه ایکس به نام فلوروسکوپ گرفته شده که در آن رحم و لوله های فالوپ مورد معاینه قرار میگیرند.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند