عکس رنگی رحم چند روز بعد از پریود گرفته میشود؟ عکس رنگی یک هفته بعد از پریود گرفته میشود و همچنین باید نزدیکی قبل از عکس رنگی محافظت شده باشد.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند