عکس سونوگرافی پروفایل بر روی مانیتور دستگاه سونوگرافی، هنگام انجام سونو قابل رؤیت است. دکتر بر اساس تصاویر و مقادیر سلامت جنین را ارزیابی مینماید.

ژوئن 14, 2020
سونوگرافی بیوفیزیکال

سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل

یکی از راه های پی بردن به وضعیت سلامتی جنین در رحم، این است که از طریق یک آزمایش به نام سونوگرافی بیوفیزیکال پروفایل سطح سلامت او مورد بررسی قرار گیرد.