مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

فیلم انجام عکس رنگی رحم توسط دستگاه رادیوگرافی ضبط نمیشود. رادیولوژی تنها برای عکس برداری از رحم استفاده میشود و این عکس یرای مقاصد پزشکی تهیه میشود.

ژوئن 8, 2020
عکس رنگی رحم

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپنگوگرافی

عکس رنگی رحم یا هیستروسالپینگوگرام یک نوع روش رادیولوژی است برای خانم هایی که مشکل باروری دارند انجام می شود که از این طریق پزشک می تواند درون رحم و لوله های فالوپ و اطراف آن را بررسی کند