تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

مراکز ماموگرافی (به صورت دیجیتال، سی آر و آنالوگ) متعددی وجود دارد کهدر این مراکز عکس برداری از پستان انجام میشود. مرکز تصویربرداری دکتر شاکری مجهز به ماموگرافی دیجیتال میباشد.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است