مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

نوشتن نسخه ماموگرافی بر عهده پزشکی است که جهت تجویز درمان در مورد پستان، احتیاج به ریپورت و تصویر پستان ها دارد. این نسخه تحویل پزشک متخصص رادیولوژی میشود.

ژوئن 6, 2020
ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی و تشخیص سرطان پستان

ماموگرافی روشی برای بررسی پستانها با میزان پایین اشعه ایکس می باشد. ماموگرافی یکی از موثرترین راه های تشخیص سرطان پستان است