هزینه سی تی اسکن در مرکز تصویربرداری دکتر شاکری مشمول بیمه میباشد هزینه های آزاد بر اساس تعرفه بخش خصوصی در سال 99 هستند.

ژوئن 1, 2020
کولونوسکوپی

کولونوسکوپی سی تی (اسکن روده بزرگ)

کولونوسکوپی سی تی ویرچوال از تجهیزات ویژه اشعه ایکس برای بررسی سرطان روده بزرگ و توموری به نام پولیپ استفاده می کند.