مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت

احتمال خطا در سونوگرافی سه بعدی تعیین جنسیت