مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

تعیین زمان زایمان با سونوگرافی

تعیین زمان زایمان با سونوگرافی