تهران- میدان آرژانتین- خیابان بخارست (احمد قصیر)- نبش هشتم

02188502324

مسیریابی در ویز

مسیریابی در ویز برایدستیابی به مرکز تصویربرداری دکتر شاکری . سیریابی در ویز به کمک اپلیکیشن ویز انجام میشود.