مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مسیریابی در ویز

مسیریابی در ویز برایدستیابی به مرکز تصویربرداری دکتر شاکری . سیریابی در ویز به کمک اپلیکیشن ویز انجام میشود.