مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

جنین دختر در سونوگرافی

جنین دختر در سونوگرافی