مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سونوگرافی ترانس شکمی یا واژینال

سونوگرافی ترانس شکمی