مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سونو داپلر

سونو داپلر