مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

مرکز تصویر برداری دکتر شاکری

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی

سونوگرافی سه بعدی و چهار بعدی