تعیین جنسیت از روی pappa

جهت انجام غربالگری سه ماهه اول بارداری نیاز به انجام سونوگرافی NT و آزمایش خون دابل مارکر است. پس از انجام آزمایش خون، دو هورمون مربوط به بارداری اندازه گیری میشود (Free-B-hCG و Pappa-A). آزمایش خون دابل مارکر نیاز به ناشتایی ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل انجام است
hCG و Paapa در آزمایش دابل مارکر

موضوعات گفته شده در این محتوا

تفسیر غربالگری سه ماهه اول بارداری

تعیین جنسیت از روی pappa : از روی مقادیر ماکرهای خونی Pappa و hCG نمیتوان جنسیت جنین را مشخص کرد. تعیین جنسیت از روی pappa انجام نشده و نیاز به سونوگرافی است.

جهت انجام غربالگری سه ماهه اول بارداری نیاز به انجام سونوگرافی NT و آزمایش خون دابل مارکر است. پس از انجام آزمایش خون، دو هورمون مربوط به بارداری اندازه گیری میشود (Free-B-hCG و Pappa-A). آزمایش خون دابل مارکر نیاز به ناشتایی ندارد و در هر ساعت شبانه روز قابل انجام است.

سونوگرافی NT به ارزیابی مایع پشت گردن جنین میپردازد. ترکیبی از نتایج سونوگرافی، سن مادر و آزمایش خون، برای تعیین کردن ناهنجاری های احتمالی جنین و عوامل خطر مورد استفاده قرار میگیرد.

تعیین جنسیت از روی pappa

در تحقیقاتی که توسط یارون و همکارانش انجام شده است، 1325 زن که در هفته 10 الی 13 بارداری بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و مقادیر مختلف هورمون بارداری hCG در بین آنها مقایسه شد. با انجام این تست هم ارزیابی خطر ابتلا به سندروم داون و هم تعیین زمان آزمایش بارداری نیز مشخص شد. نتایج تحقیقات یارون همچنین نشان داد اگر خانمی پسر باردار باشد، سطح hCG پایین تری دارد. البته برای تعیین جنسیت جنین علمی ترین و دقیق ترین روش انجام سونوگرافی است و از روی مقادیر ماکرهای خونی Pappa و hCG نمیتوان جنسیت جنین را مشخص کرد. تعیین جنسیت از روی pappa انجام نشده و نیاز به سونوگرافی است.

نمودار مقادیر نرمال مارکرهای خونی
نمودار مقادیر نرمال مارکرهای خونی